ಕ್ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ DGM ಭೇಟಿ

ಕ್ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ DGM ಪ್ರಶಾಂತ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X