ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ತಂಡ ಭೇಟಿ

ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಪರಿಶೀಲನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 5/9/2023 ರಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X