ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಡಗುಪ್ಪಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ…ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ

X