ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 8/9/2023 ನೆಯ ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X