ಕಲಾಂತರ್ಗತ ತರಭೇತಿ

ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನುವ ಕಟ್ಟುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸನವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಗಳ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಲಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X